Vietnam Vietnamese flag

map of Vietnam

Dựa vào dữ liệu báo cáo nhà kiếng của EPA về khí thải không phải CO2 do loài người tạo ra trên toàn cầu, trong năm 2005, tại Việt Nam lượng khí mêtan do con người thải ra được ước tính đứng hàng thứ 19 trên thế giới. Trong khi việc trồng lúa là nguồn thải khí methane nhiều nhất, khoảng 11 phần trăm tổng số khí methane do loài người thải ra—6.91 MMTCO2E—là từ nông nhiệp (quản lý phân bón), mỏ than đá, và bãi đổ rác.


Based on data in EPA's Global Anthropogenic Emissions of Non—CO2 Greenhouse Gases report, in 2005, Vietnam's estimated anthropogenic methane emissions ranked 19th in the world. While rice cultivation is the country's largest source of methane emissions, approximately 11 percent of its anthropogenic methane emissions—6.91 MMTCO2E—come from agriculture (manure management), coal mines, and municipal solid waste.

Sector Committee Activities

Agriculture

Coal Mines

Municipal Solid Waste

Oil & Gas

Municipal Wastewater

SteeringLoading...