Bulgaria Bulgarian flag

map of Bulgaria

Въз основа на данни от доклада на Агенцията по опазване на околната среда за антропогенни емисии на парникови газове различни от въглероден двуокис в световен мащаб през 2005 г. България заема 61-во място по антропогенни емисии на метан. Приблизително 27 процента от нейните антропогенни метанови емисии се дължат на земеделието (обработката на тор), въгледобивните мини и системите за природен газ и нефт, а 43 процента от антропогенните й метанови емисси – 4,44 MMTCO2E – се генерират от сметищата.

Based on data in EPA's Global Anthropogenic Emissions of Non—CO2 Greenhouse Gases report, in 2005, Bulgaria's estimated anthropogenic methane emissions ranked 61st in the world. While approximately 27 percent of its anthropogenic methane emissions come from agriculture (manure management), coal mines, and natural gas and oil systems, 43 percent of its anthropogenic methane emissions—4.44 MMTCO2E—come from municipal solid waste.

Sector Committee Activities

Agriculture

Coal Mines

Municipal Solid Waste

Oil & Gas

Municipal Wastewater

SteeringLoading...